Εκτύπωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 72ΑΗΩ9Ω-ΚΕ2

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης αριθ. αποφάσεως 91/2016

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 16 του μηνός Μαϊου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 8.306/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

4.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

9.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

14.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

15.- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

16.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

17.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Σιάγκας Βασίλειος, προσήλθε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με αριθμό απόφασης 84/2016.  

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη 2.- κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, και 3.- Παπαγεράς Παναγιώτης, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 83/2016.

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος & 2.- κ. Αντωνιάδης Γεώργιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης   του αριθ. 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 84/2016.

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Μουρατίδης Κων/νος 2.- κ. Στοϊτσας Δημήτριος & 3.- κ. Χατζής Χρήστος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 9 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 91/2016.

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.- ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

6.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

7.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν.

Ο Δ.Σ. κ. Σιάγκας Βασίλειος, προσήλθε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με αριθμό απόφασης 84/2016.  

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη 2.- κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, και 3.- Παπαγεράς Παναγιώτης, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης   του αριθ. 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 83/2016.

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος & 2.- κ. Αντωνιάδης Γεώργιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης   του αριθ. 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 84/2016.

Οι Δ.Σ. 1.- κ. Μουρατίδης Κων/νος 2.- κ. Στοϊτσας Δημήτριος & 3.- κ. Χατζής Χρήστος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 9 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης 91/2016.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 19.30΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 22.15΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, το συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την συζήτηση των αριθ. 1,2 & 3 εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, με αριθμούς αποφάσεων 80,81 & 82/2016 αντίστοιχα, ως κατεπείγοντα θέματα, που αφορούν Δημοτικές υποθέσεις .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο, στον Αν/ρχο & Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. κ. Καρακίτσο Απόστολο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Ε.Π.Ζ. από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου έγινε αποδέκτης της από 15-03-2016 παρακάτω εισήγησης :

Θέμα: Εισήγηση για τη λήψη απόφασης Δ.Σ. περί του καθορισμού των τελών κοιμητηρίων

Σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 2 ΑΝ 582/1968:

«Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων χώρο για τον ενταφιασμό κάθε θανόντος δημότη ή μή και κάθε άλλου θανόντος στην περιφέρειά τους ανθρώπου, ανεξαρτήτως εάν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μή». Το ίδιο αναφέρει και ο Θεοδώρου Δ. Ιωάννης, «Τα έσοδα των Δήμων», πέμπτη έκδοση, έτος 2015, σελ. 234: «Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παραχωρούν χώρο στο δημοτικό κοιμητήριο για τον ενταφιασμό κάθε αποθανόντος στη διοικητική τους περιφέρεια προσώπου, δημότη ή μη, ημεδαπού ή αλλοδαπού, χριστιανού ή μη χριστιανού, θρησκευόμενου ή άθρησκου κλπ. (άρθρ. 6 ΑΝ 582/68, ΕισΑΠ 11/1962, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 4908/22/1954).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ κας ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, δικηγόρου, με μόνη διαφορά ότι στη σελίδα 6 της γνωμοδότησης, πρέπει να διορθωθεί ως προς το εκ του νόμου σωστό και κατανοητό: «Συνακόλουθα, … οι Δήμοι υποχρεούνται να παραχωρούν χώρο στα κοιμητήριά τους προκειμένου να ενταφιαστεί οποιοσδήποτε αποθανών δημότης ή μη, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που πέθανε στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, ανεξαρτήτως αν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη ..».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης είχε λάβει την αρίθμ. 317/2013 απόφαση για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης και κατόπιν την αρίθμ. 256/2014 απόφασή του με θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους-δικαιωμάτων για χρήση κοιμητηρίων». Κατόπιν, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης απέστειλε το αρίθμ. 118246/8.1.2015 έγγραφό της με τα σε αυτά αναφερόμενα για διορθώσεις, σύμφωνα με τα εκ του νόμου απαιτούμενα, στον Κανονισμό Λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου μας και έπειτα να ληφθεί νέα απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών-δικαιωμάτων για χρήση κοιμητηρίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνέταξε τη γνωμοδότησή της περί του θέματος, η οποία έλαβε αριθμό 14/2015 και γνωμοδότησε προς το Δ.Σ. Βόλβης περί της τροποποίησης, βάσει των ανωτέρω δεδομένων και παρατηρήσεων, της αρίθμ. 317/2013 απόφασης Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία είχε εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δ. Βόλβης και την τροποποίηση συγκεκριμένα των άρθρων 8 και 20 αυτού.

Κατόπιν, ελήφθη νέα απόφαση Δ.Σ., η αρ. 176/2015, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου μας, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση με το αρ. 90496/27.11.2015 έγγραφό της.

Έπεται, τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης να λάβει απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων από τη χρήση κοιμητηρίων, το οποίο σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στα κοιμητήρια καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ., η οποία δημοσιεύεται κατ’ άρθρ. 66 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (άρθρ. 4 παρ. 1 Α.Ν. 582/68 και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΓΚ. 41/12243/ 14.06.2007).

Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρ. 4 παρ. 2 Α.Ν. 582/68).

Για τον προσδιορισμό του ύψους του δικαιώματος ταφής θεωρείται ότι συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και καθαριότητας των χώρων του κοιμητηρίου) και συναρτώνται με συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώματος ενταφιασμού και κατασκευής μνημείου επί του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ.Α.Π. 35535/14.12.2011).

Έτσι, σε σχέση με τα ανωτέρω,

Εισηγούμεθα:

1. Η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει - και μετέπειτα αποστείλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο -, τον καθορισμό των κάτωθι τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης, σε σχέση και με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας Κοιμητηρίων, ως εξής:

Α. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου

Β. Δικαίωμα ταφής

Γ. Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή)

Δ. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου

Ε. Δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης ταφής

και

2. Οι τιμές ανά τέλος/δικαίωμα να έχουν ως εξής:

Α. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου: 3.000 € εφάπαξ

B. Στον Δήμο Βόλβης υπάρχουν εν συνόλω τριάντα έξι (36) κοιμητήρια, τα οποία είναι από έτη υπερπλήρη, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα διάνοιξης στα περισσότερα εξ αυτών και αντιμετωπίζουμε ποικίλα προβλήματα, ιδιαίτερα στις αστικές και τουριστικές περιοχές (Σταυρός, Άνω Σταυρός, Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Ασπροβάλτα), ως προς την υποδοχή και ταφή νεκρών. Αυτά προκαλούνται τόσο από την έλλειψη ‘ελεύθερου’ χώρου που παρατηρείται στα κοιμητήρια, αλλά και από το κακής ποιότητας χώμα, το οποίο εξαναγκάζει στην – απαραίτητα – πολυετή (9ετή) ταφή. Έως και σήμερα, σε αντίθεση με άλλους Δήμους, ο Δήμος μας δεν είχε καθορίσει τέλη και δικαιώματα από τη χρήση κοιμητηρίων και άρα οι ταφές γινόντουσαν άνευ της καταβολής οιουδήποτε τιμήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οικείοι θανόντων να επιδιώκουν τον ενταφιασμό αυτών στις εδώ περιοχές, για τον μόνο λόγο ότι έως τώρα η ταφή δεν προκαλούσε κάποια οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, δίχως όμως οι θανόντες να έχουν οιαδήποτε ‘σχέση’ με τον Δήμο μας, π.χ. σχέση έλκουσα από καταγωγή ή από πρότερη κατοικία ή διαμονή ή συναισθηματικό ή άλλο δέσιμο με τον Δήμο μας. Η δέ έως σήμερα κοινωνική πολιτική του Δήμου μας ήταν - με γνώμονα ιδιαίτερα και το γεγονός ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και οι πολίτες δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων -, να μην ψηφίσει και εφαρμόσει τα εν λόγω τέλη, καλύπτοντας ο ίδιος όσο μπορούσε τα έξοδα που προέκυπταν από τη λειτουργία και συντήρηση των κοιμητηρίων. Τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς όμως σήμερα οφείλουμε να ψηφίσουμε και εφαρμόσουμε τα εν λόγω τέλη/δικαιώματα, αρχικά ως πηγή εσόδων, προκειμένου να καλύψουμε τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των κοιμητηρίων, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται και δεν δύναται ο Δήμος μας πλέον να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν, κυρίαρχα όμως για το λόγο ότι, ως προείπαμε, το κακής ποιότητας χώμα στην περιοχή εξαναγκάζει στην πολυετή ταφή (η οποία αποφασίστηκε 9ετής). Το γεγονός όμως αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την ‘κατάληψη’ μίας θέσης σε κοιμητήριο επί 9 έτη και έτσι παρατηρείται τα τελευταία έτη όλο και πιο συχνά έλλειψη χώρου στα κοιμητήρια του Δήμου μας (αν λάβουμε υπόψιν και τα στοιχεία του ληξιαρχείου, δηλ. τον μέσο όρο θανάτων ανά έτος), σε αυτό δέ επικουρούσε κυρίαρχα το γεγονός ότι δεν υφίσταντο τέλη [και έτσι ακόμη και θανόντες μη έχοντες οιαδήποτε σχέση με την περιοχή μας (μη κάτοικοι και ετεροδημότες) να ενταφιάζονται εδώ]. Οι δήμοι υποχρεούνται μεν όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων χώρο για τον ενταφιασμό κάθε θανόντος δημότη ή μή και κάθε άλλου θανόντος στην περιφέρειά τους ανθρώπου, ανεξαρτήτως εάν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη, κρίνουμε όμως σήμερα αναγκαίο κατά προτεραιότητα να ενταφιάζονται τόσο οι κάτοικοι του δήμου, καθώς και οι μη κάτοικοι δημότες αυτού, οι έλκοντες δηλ. καταγωγή από την περιοχή και έχοντες συναισθηματικό δέσιμο με αυτήν και κατόπιν όλοι οι λοιποί (ετεροδημότες μη κάτοικοι), αν υφίσταται ελεύθερος χώρος στα κοιμητήρια. Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στον –αναγκαίο, κατά την άποψή μας, για τους ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενους λόγους – ‘διαχωρισμό’ στον καθορισμό του δικαιώματος ταφής ως εξής:

Β1. Δικαίωμα ταφής για τους μόνιμους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης, αλλά και για τους μη μόνιμους κατοίκους και δημότες: 50 € εφάπαξ

Β2. Δικαίωμα ταφής για τους λοιπούς (μη μόνιμους κατοίκους και ετεροδημότες): 200 € εφάπαξ

Γ. Η εκταφή γίνεται πρωτίστως με μέριμνα των οικείων του θανόντος.

Σε περίπτωση όμως που παρέλθει η εννεαετής ταφή και δεν έχει εκδηλωθεί έγκαιρα ενδιαφέρον των οικείων του θανόντος περί ανανέωσης – παράτασης της ταφής, τότε διενεργείται εκταφή επιμελεία του Δήμου και σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται το Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή) σε: 150 € εφάπαξ

Δ. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου: 50 € εφάπαξ

Ε. Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης ταφής (μετά τα 9 έτη): 100 € ετησίως

Κατά τα άλλα, ισχύουν όσα αναγράφονται στον εγκεκριμένο και ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης.

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2015 δεν υπάρχουν, για το λόγο ότι έως και σήμερα δεν επιβάλλονταν τέλη από κοιμητήρια.

 Παρατίθενται κατωτέρω προϋπολογιστικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2016:

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Περιγραφή

Πρόβλεψη Π/Υ 2016

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Ρεντίνας

6.500,00

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

6.500,00

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Αρέθουσας

2.750,00

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Απολλωνίας

2.750,00

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Εγνατίας

2.750,00

Συντήρηση κοιμητηρίων & οστεοφυλακίων Δ.Ε. Μαδύτου

2.750,00

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

3.000,00

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

3.438,51

Απολύμανση χώρου δημοτικών νεκροταφείων

2.150,00

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.)

600,00

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

400,00

Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων

2.000,00

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

500,00

Προμήθεια βιβλίων

200,00

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

900,00

ΣΥΝΟΛΟ

39.188,51 €

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Περιγραφή

Πρόβλεψη Π/Υ 2016

Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου

6.000,00

Δικαίωμα ταφής

8.000,00

Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης ταφής

5.000,00

Τέλος ανακομιδής οστών

1.500,00

Τέλος φύλαξης οστών (για την παραχώρηση χρήσεως μιας θέσεως στο οστεοφυλάκιο)

15.000,00

Έσοδα από νεκροταφεία Π.Ο.Ε.

3.688,51 €

ΣΥΝΟΛΟ

39.188,51 €

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Ε.Π.Ζ. με την αριθ. 120/2016 απόφασή της, ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης, τα τέλη/δικαιώματα χρήσης κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης, αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Α. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου

Β. Δικαίωμα ταφής

Γ. Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή)

Δ. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου

Ε. Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης ταφής

Εισηγείται δε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος των τελών/δικαιωμάτων χρήσης κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης να έχει ως εξής:

Α. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου: 3.000 € εφάπαξ

B. Στον Δήμο Βόλβης υπάρχουν εν συνόλω τριάντα έξι (36) κοιμητήρια, τα οποία είναι από έτη υπερπλήρη, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα διάνοιξης στα περισσότερα εξ αυτών και αντιμετωπίζουμε ποικίλα προβλήματα, ιδιαίτερα στις αστικές και τουριστικές περιοχές (Σταυρός, Άνω Σταυρός, Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Ασπροβάλτα), ως προς την υποδοχή και ταφή νεκρών. Αυτά προκαλούνται τόσο από την έλλειψη ‘ελεύθερου’ χώρου που παρατηρείται στα κοιμητήρια, αλλά και από το κακής ποιότητας χώμα, το οποίο εξαναγκάζει στην – απαραίτητα – πολυετή (9ετή) ταφή. Έως και σήμερα, σε αντίθεση με άλλους Δήμους, ο Δήμος μας δεν είχε καθορίσει τέλη και δικαιώματα από τη χρήση κοιμητηρίων και άρα οι ταφές γινόντουσαν άνευ της καταβολής οιουδήποτε τιμήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οικείοι θανόντων να επιδιώκουν τον ενταφιασμό αυτών στις εδώ περιοχές, για τον μόνο λόγο ότι έως τώρα η ταφή δεν προκαλούσε κάποια οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, δίχως όμως οι θανόντες να έχουν οιαδήποτε ‘σχέση’ με τον Δήμο μας, π.χ. σχέση έλκουσα από καταγωγή ή από πρότερη κατοικία ή διαμονή ή συναισθηματικό ή άλλο δέσιμο με τον Δήμο μας. Η δέ έως σήμερα κοινωνική πολιτική του Δήμου μας ήταν - με γνώμονα ιδιαίτερα και το γεγονός ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και οι πολίτες δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων -, να μην ψηφίσει και εφαρμόσει τα εν λόγω τέλη, καλύπτοντας ο ίδιος όσο μπορούσε τα έξοδα που προέκυπταν από τη λειτουργία και συντήρηση των κοιμητηρίων. Τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς όμως σήμερα οφείλουμε να ψηφίσουμε και εφαρμόσουμε τα εν λόγω τέλη/δικαιώματα, αρχικά ως πηγή εσόδων, προκειμένου να καλύψουμε τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των κοιμητηρίων, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται και δεν δύναται ο Δήμος μας πλέον να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν, κυρίαρχα όμως για το λόγο ότι, ως προείπαμε, το κακής ποιότητας χώμα στην περιοχή εξαναγκάζει στην πολυετή ταφή (η οποία αποφασίστηκε 9ετής). Το γεγονός όμως αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την ‘κατάληψη’ μίας θέσης σε κοιμητήριο επί 9 έτη και έτσι παρατηρείται τα τελευταία έτη όλο και πιο συχνά έλλειψη χώρου στα κοιμητήρια του Δήμου μας (αν λάβουμε υπόψιν και τα στοιχεία του ληξιαρχείου, δηλ. τον μέσο όρο θανάτων ανά έτος), σε αυτό δέ επικουρούσε κυρίαρχα το γεγονός ότι δεν υφίσταντο τέλη [και έτσι ακόμη και θανόντες μη έχοντες οιαδήποτε σχέση με την περιοχή μας (μη κάτοικοι και ετεροδημότες) να ενταφιάζονται εδώ]. Οι δήμοι υποχρεούνται μεν όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων χώρο για τον ενταφιασμό κάθε θανόντος δημότη ή μή και κάθε άλλου θανόντος στην περιφέρειά τους ανθρώπου, ανεξαρτήτως εάν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη, κρίνουμε όμως σήμερα αναγκαίο κατά προτεραιότητα να ενταφιάζονται τόσο οι κάτοικοι του δήμου, καθώς και οι μη κάτοικοι δημότες αυτού, οι έλκοντες δηλ. καταγωγή από την περιοχή και έχοντες συναισθηματικό δέσιμο με αυτήν και κατόπιν όλοι οι λοιποί (ετεροδημότες μη κάτοικοι), αν υφίσταται ελεύθερος χώρος στα κοιμητήρια. Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στον –αναγκαίο, κατά την άποψή μας, για τους ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενους λόγους – ‘διαχωρισμό’ στον καθορισμό του δικαιώματος ταφής ως εξής:

Β1. Δικαίωμα ταφής για τους μόνιμους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης, αλλά και για τους μη μόνιμους κατοίκους και δημότες: 50 € εφάπαξ

Β2. Δικαίωμα ταφής για τους λοιπούς (μη μόνιμους κατοίκους και ετεροδημότες): 200 € εφάπαξ

Γ. Η εκταφή γίνεται πρωτίστως με μέριμνα των οικείων του θανόντος.

Σε περίπτωση όμως που παρέλθει η εννεαετής ταφή και δεν έχει εκδηλωθεί έγκαιρα ενδιαφέρον των οικείων του θανόντος περί ανανέωσης – παράτασης της ταφής, τότε διενεργείται εκταφή επιμελεία του Δήμου και σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται το Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή) σε: 150 € εφάπαξ

Δ. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου: 50 € εφάπαξ

Ε. Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης ταφής (μετά τα 9 έτη): 100 € ετησίως

   Κατά τα άλλα, ισχύουν όσα αναγράφονται στον εγκεκριμένο και ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης.

     Ο Αντιδήμαρχος και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ζ. κος Αθανασιάδης Γεώργιος, πρότεινε επίσης το εξής: «Στα κοιμητήρια, στα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου, οι νεκροί να παραμένουν ενταφιασμένοι και πέραν των εννέα ετών, χωρίς τίμημα, κατόπιν λήψης απόφασης από τα Τοπικά Συμβούλια».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Καρακίτσου Απόστολου, την αριθ. 120/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. τις διατάξεις άρθρου 72 Ν. 3852/2010 τις αριθ 317/2013 & 176/2015 αποφ. Δ.Σ. περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων και περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων αντίστοιχα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιβολή τελών/δικαιωμάτων χρήσης κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης ως εξής:

Α. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου: 3.000 € εφάπαξ

B. Στον Δήμο Βόλβης υπάρχουν εν συνόλω τριάντα έξι (36) κοιμητήρια, τα οποία είναι από έτη υπερπλήρη, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα διάνοιξης στα περισσότερα εξ αυτών και αντιμετωπίζουμε ποικίλα προβλήματα, ιδιαίτερα στις αστικές και τουριστικές περιοχές (Σταυρός, Άνω Σταυρός, Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Ασπροβάλτα), ως προς την υποδοχή και ταφή νεκρών. Αυτά προκαλούνται τόσο από την έλλειψη ‘ελεύθερου’ χώρου που παρατηρείται στα κοιμητήρια, αλλά και από το κακής ποιότητας χώμα, το οποίο εξαναγκάζει στην – απαραίτητα – πολυετή (9ετή) ταφή. Έως και σήμερα, σε αντίθεση με άλλους Δήμους, ο Δήμος μας δεν είχε καθορίσει τέλη και δικαιώματα από τη χρήση κοιμητηρίων και άρα οι ταφές γινόντουσαν άνευ της καταβολής οιουδήποτε τιμήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οικείοι θανόντων να επιδιώκουν τον ενταφιασμό αυτών στις εδώ περιοχές, για τον μόνο λόγο ότι έως τώρα η ταφή δεν προκαλούσε κάποια οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, δίχως όμως οι θανόντες να έχουν οιαδήποτε ‘σχέση’ με τον Δήμο μας, π.χ. σχέση έλκουσα από καταγωγή ή από πρότερη κατοικία ή διαμονή ή συναισθηματικό ή άλλο δέσιμο με τον Δήμο μας. Η δέ έως σήμερα κοινωνική πολιτική του Δήμου μας ήταν - με γνώμονα ιδιαίτερα και το γεγονός ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και οι πολίτες δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων -, να μην ψηφίσει και εφαρμόσει τα εν λόγω τέλη, καλύπτοντας ο ίδιος όσο μπορούσε τα έξοδα που προέκυπταν από τη λειτουργία και συντήρηση των κοιμητηρίων. Τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς όμως σήμερα οφείλουμε να ψηφίσουμε και εφαρμόσουμε τα εν λόγω τέλη/δικαιώματα, αρχικά ως πηγή εσόδων, προκειμένου να καλύψουμε τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των κοιμητηρίων, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται και δεν δύναται ο Δήμος μας πλέον να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν, κυρίαρχα όμως για το λόγο ότι, ως προείπαμε, το κακής ποιότητας χώμα στην περιοχή εξαναγκάζει στην πολυετή ταφή (η οποία αποφασίστηκε 9ετής). Το γεγονός όμως αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την ‘κατάληψη’ μίας θέσης σε κοιμητήριο επί 9 έτη και έτσι παρατηρείται τα τελευταία έτη όλο και πιο συχνά έλλειψη χώρου στα κοιμητήρια του Δήμου μας (αν λάβουμε υπόψιν και τα στοιχεία του ληξιαρχείου, δηλ. τον μέσο όρο θανάτων ανά έτος), σε αυτό δέ επικουρούσε κυρίαρχα το γεγονός ότι δεν υφίσταντο τέλη [και έτσι ακόμη και θανόντες μη έχοντες οιαδήποτε σχέση με την περιοχή μας (μη κάτοικοι και ετεροδημότες) να ενταφιάζονται εδώ]. Οι δήμοι υποχρεούνται μεν όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων χώρο για τον ενταφιασμό κάθε θανόντος δημότη ή μή και κάθε άλλου θανόντος στην περιφέρειά τους ανθρώπου, ανεξαρτήτως εάν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη, κρίνουμε όμως σήμερα αναγκαίο κατά προτεραιότητα να ενταφιάζονται τόσο οι κάτοικοι του δήμου, καθώς και οι μη κάτοικοι δημότες αυτού, οι έλκοντες δηλ. καταγωγή από την περιοχή και έχοντες συναισθηματικό δέσιμο με αυτήν και κατόπιν όλοι οι λοιποί (ετεροδημότες μη κάτοικοι), αν υφίσταται ελεύθερος χώρος στα κοιμητήρια. Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στον –αναγκαίο, κατά την άποψή μας, για τους ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενους λόγους – ‘διαχωρισμό’ στον καθορισμό του δικαιώματος ταφής ως εξής:

Β1. Δικαίωμα ταφής για τους μόνιμους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης, αλλά και για τους μη μόνιμους κατοίκους και δημότες: 50 € εφάπαξ

Β2. Δικαίωμα ταφής για τους λοιπούς (μη μόνιμους κατοίκους και ετεροδημότες): 200 € εφάπαξ

Γ. Η εκταφή γίνεται πρωτίστως με μέριμνα των οικείων του θανόντος.

Σε περίπτωση όμως που παρέλθει η εννεαετής ταφή και δεν έχει εκδηλωθεί έγκαιρα ενδιαφέρον των οικείων του θανόντος περί ανανέωσης – παράτασης της ταφής, τότε διενεργείται εκταφή επιμελεία του Δήμου και σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται το Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή) σε: 150 € εφάπαξ

Δ. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου: 50 € εφάπαξ

Ε. Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης ταφής (μετά τα 9 έτη): 100 € ετησίως

* Στα κοιμητήρια, στα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου, οι νεκροί να παραμένουν ενταφιασμένοι και πέραν των εννέα ετών, χωρίς τίμημα, κατόπιν λήψης απόφασης από τα Τοπικά Συμβούλια

Κατά τα άλλα, ισχύουν όσα αναγράφονται στον εγκεκριμένο και ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλβης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2016

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ