Εκτύπωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΑΔΑ:7Η4ΓΩ9Ω-ΧΩ0

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 88/2015

Περίληψη : Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 10.348/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

3.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

6.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

8.-   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

15.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

17.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22.-ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

23.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

25.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

26.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

1.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Καλούδης Ευστράτιος & β.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 90/2015.

   2.- Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε από την συνεδρίαση, κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 2 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 91/2015, χωρίς να τοποθετηθεί επί του θέματος.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Νουράκης Κων/νος β.- κ. Νανάκος Γεώργιος και γ.- κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 7 θέματος με αριθμό απόφασης 96/2015 χωρίς να τοποθετηθούν επί του θέματος.    

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε.

   1.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Καλούδης Ευστράτιος & β.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 90/2015.

   2.- Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε από την συνεδρίαση , κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 2 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 91/2015, χωρίς να τοποθετηθεί επί του θέματος.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Νουράκης Κων/νος β.- κ. Νανάκος Γεώργιος και γ.- κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 7 θέματος με αριθμό απόφασης 96/2015 χωρίς να τοποθετηθούν επί του θέματος.  

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 19.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης:  22.25΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1,2 & 3 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 87,88 & 89/2015, αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην πρόσκληση – Η.Δ. αλλά συζητήθηκαν ύστερα από Ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν, σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 2ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Λιάμα Διαμαντή, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ισχύουν τα παρακάτω: 

«Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.»

Προτείνουμε η καταβολή να γίνεται με τους εξής τρεις τρόπους:

Α) Η καταβολή των οφειλόμενων τελών να γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο. Πριν την παράδοση της άδεις χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού γραμματίου είσπραξης.

Β) Η καταβολή να γίνεται δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής του Τ.Π. & Δ ή Τραπέζης.

Θα κατατεθούν 2 δόσεις η μία μέχρι 30-07-2015 και η τελευταία δόση μέχρι 31-12-2015.

Το τέλος καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού της εγγυητικής επιστολής.

Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Γ) Η καταβολή θα γίνει σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε 2 δόσεις ως εξής:

1η Δόση: 30% του τέλους μέχρι τις 30/07/2015

2η Δόση: 40% του τέλους μέχρι τις 30/08/2015

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή των δόσεων έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο και τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα εισπραχθούν από το Δήμου μας, οι οφειλές από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:

1) τις διατάξεις του άρθρου13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, και την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14

2) τις υπ’ αριθμόν 246 & 521/2012 και 398/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες καθορίστηκαν τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν σε χρήση και το τέλος χρήσης του καθενός

Έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι οφειλές των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, να καταβάλλονται όπως παρακάτω:

Α’ Περίπτωση: η καταβολή των οφειλόμενων τελών να γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.

Β’ Περίπτωση: Η καταβολή να γίνεται δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής του Τ.Π.& Δ ή Τραπέζης.

Θα κατατεθούν 2 δόσεις η μία μέχρι 30-07-2015 και η τελευταία δόση μέχρι 31-12-2015.

Το τέλος καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού της εγγυητικής επιστολής.

Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Γ’ Περίπτωση: Η καταβολή θα γίνει σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε 2 δόσεις ως εξής:

1η Δόση: 30% του τέλους μέχρι τις 30/07/2015

2η Δόση: 40% του τέλους μέχρι τις 30/08/2015

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή των δόσεων έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2015

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ