Εκτύπωση

ΈΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 7ΔΑΩΩ9Ω-ΣΒ4

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 82/2015

Περίληψη : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2015

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 29 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 7.452/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

3.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

6.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

8.-   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

15.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

17.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1.- Ο Δ.Σ. κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, προσήλθε & αποχώρησε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Αθανασιάδης Γεώργιος β.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη & γ.- κ. Βασιλειάδου Άννα, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 3 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 60/2015 και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2.-ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

3.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

7.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν.

1.- ο Δ.Σ. κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, προσήλθε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. & αποχώρησε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. (παντελώς απών από την συνεδρίαση)

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Αθανασιάδης Γεώργιος β.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη & γ.- κ. Βασιλειάδου Άννα, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 3 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 60/2015 και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 19.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 23.17΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1,2 & 3 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 58,59 & 60/2015, αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην πρόσκληση – Η.Δ. αλλά συζητήθηκαν ύστερα από Ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν, σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο – πρόεδρος Ο.Ε. ο οποίος είπε τα εξής:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011, η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθ. Πρωτ. 7181/22-04-2015 εισήγηση, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης, του Α’ τριμήνου του έτους 2015.

Η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αρ. 137/2015 (ΑΔΑ: ΩΘΕΥΩ9Ω-ΚΒΑ) ομόφωνη απόφασή της αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το α’ τρίμηνο του έτους 2015, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α’ τρίμηνο του έτους 2015 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση τουπροηγούμενου τριμήνου.

Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας, Α΄ τριμήνου έτους 2015, απεικονίζονται στους πίνακες 1,2 & 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση.

Από την έκθεση πρώτου τριμήνου έτους 2015 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου οικονομικών κ. Καρακίτσου Απόστολου, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν. 3850/2010, το αριθ. Πρωτ. 7181/22-04-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, και την αριθ. 137/2015 απόφαση της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλβης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2015, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Από την έκθεση Πρώτου τριμήνου έτους 2015 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Δ.Σ. η Δ.Σ. κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, επικαλούμενη μνημονιακούς λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2015

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες: