Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Βόλβης έτους 2015

Σχετ. : Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5 & Ν. 3852/2010 αρ. 266 παρ. 6

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του Δήμου Βόλβης έτους 2015, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρ. 268/2014 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 70Φ9Ω9Ω-8ΦΣ) και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 120100/7-1-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για το έτος : 2015

     

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

6.447.251,99

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

262.700,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

39.150,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

2.834.243,15

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.557.960,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

2.996.239,17

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.803.686,49

 

Σύνολο Πόρων :

15.941.230,80

     

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.849.697,74

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.906.315,00

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

395.295,72

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

1.095.685,32

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

1.493.861,26

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

780.000,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

4.106.443,15

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

720.600,00

73

Έργα

1.611.291,19

74

Μελέτες

441.824,38

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

240.500,00

9111

Αποθεματικό

299.717,04

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

15.941.230,80

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ