Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Σταυρός 11/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 482

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 13/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08-06-2006)

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπαλατσό Ευάγγελο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Βόλβης και εξουσιοδοτεί αυτόν, για την υπογραφή με εντολή του Δημάρχου, των σχετικών με το ανωτέρω θέμα, συγκεκριμένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Ο ανωτέρω εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας, γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη, από τις υφιστάμενες δομές του κατά τόπου Αντιδημάρχου.

 

Θα ακολουθήσει απόφαση, κατόπιν συνεννόησης με λοιπούς εντεταλμένους συμβούλους, για δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού, για υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο θα διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ