Εκτύπωση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27-3-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 7.625

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Βρασνών και Σταυρού του Δήμου Βόλβης».

Απόφαση αριθμ. 52/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ' αριθμ. 49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4) Το από 11-01-2013 Πρακτικό Ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών κ. Βαλαβάνη Βασιλείου.

5) Το από 01-02-2013 Πρακτικό Ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού κ. Γκολιδάκη Χρήστου σε αντικατάσταση παραιτηθέντα.

6) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Αποφασίζουμε

Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας που εκπροσωπούν, για τα παρακάτω συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

1) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει δημοτολογίων

2) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών

3) Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων

4) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων, στους κάτωθι Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων :

1) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών κ. Βαλαβάνη Βασίλειο του Ιωάννη.

2) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού κ. Γκολιδάκη Χρήστο του Ιωάννη.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεως της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους, στις γραμματείες των Δημοτικών Κοινοτήτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος I. Γαλαμάτης