Εκτύπωση

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 01-09-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 14.075

Απόφαση  αριθμ.  342/2020

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις  της παρ. 3 του  άρθρου 44  του Ν. 3979/2011.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ  114/τ.Α΄)

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 999/τ.Β΄/24-3-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τις αριθμ. 285/11-09-2019 & 74/9-3-2020 προγενέστερες  Αποφάσεις Δημάρχου.

7) Την ανάγκη  ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων  για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία  των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

A) Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και αναθέτουμε χωρίς  αμοιβή, την εποπτεία  και τον συντονισμό  των παρακάτω δράσεων του Δήμου, με τις εξής αρμοδιότητες : 

1) Τον κ. Γκολιδάκη Χρήστο πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Υποδομών και Ενεργειακής εξοικονόμησης  

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην βελτίωση των υποδομών.

3 Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

4. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

6.  Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων .

2) Τον κ. Θωμά Νικόλαο πρόεδρο του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Υγείας και Πρόνοιας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Την εφαρμογή και υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

4. Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.

5.Την δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών δομών στο Δήμο (κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο).

6. Την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.

7. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

9. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

11  Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων

3) Τον κ. Κυριάκου Αθανάσιο πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. Δήμου Βόλβης, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  Επιχειρηματικότητας - Απασχόλησης και Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την ευθύνη θεμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

6. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο  των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
7. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης,  με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων  Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και  κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του  εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 
8. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη  συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και  στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών  και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

9. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας για την καθημερινότητα των δημοτικών ενοτήτων  Απολλωνίας και Μαδύτου :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

10. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

11. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

12.  Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

4) Την κ. Βασιλειάδου Άννα ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο  Ισότητας των Φύλων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.

2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

3. Την εποπτεία των Κ.Ε.Π.

4. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

5. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του  Δημάρχου.

6. Την παραλαβή δικογράφων.

7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

8. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

5) Τον κ. Γαβριηλίδη Ανδρέα ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  Πολιτικής Προστασίας του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου.

6. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων και καναλιών στα όρια του Δήμου.

7. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.

8. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας

9. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

10. Την παραλαβή δικογράφων.

6) Την κ. Σαλέπη Στέλλα αντιπρόεδρο του Ο.Κ.Π.Α.Π Δήμου Βόλβης, ως  Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
2. Την παρακολούθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

3. Την εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων έξυπνης πόλης. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης.

4. Την εισαγωγή και τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

5. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

6. Την δημιουργία και εποπτεία  κοινωνικών δομών και δράσεων ( κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού Φροντιστηρίου, κάρτας Αλληλεγγύης, δημοτικής τράπεζας αίματος κλπ).

7. Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την υποστήριξη και φροντίδα  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με τον ΟΚΠΑΠ.

8. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.

9.Την προσέλκυση εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου.

10.Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.

11.Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»

12. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

13. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

14. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

15.  Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β) Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή  με εντολή Δημάρχου, εγγράφων αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς  που είναι  αναγκαία για την εκτέλεση  του έργου εποπτείας  που τους έχει ανατεθεί πλην χρηματικών ενταλμάτων, καθώς επίσης «με εντολή Δημάρχου» απαντήσεις  επί των διαμαρτυριών των πολιτών για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Γ) Από την ισχύ της παρούσας,  κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, καταργείται και δεν ισχύει.

Δ)  Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν γραφεία  από τις υφιστάμενες δομές  υποστήριξης  των πολιτικών οργάνων  του Δήμου  και γραμματειακή υποστήριξη από τους υπαλλήλους του Δήμου.

                                                   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας