Εκτύπωση

Διακοπή μαθημάτων σε Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης, λόγω έξαρσης φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 28-01-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 1140

Απόφαση  αριθμ.  26/2020

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών  εντός των διοικητικών ορίων  του οικείου Δήμου».

3) Tην αριθμ. 61 εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010  που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων  από τους Δήμους  από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι στις Σχολικές Μονάδες της Κοινότητας Προφήτη επικρατεί έξαρση φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης σε μαθητές και διδακτικό προσωπικό με κίνδυνο εξάπλωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή  των μαθημάτων λόγω έξαρσης φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης  για δύο (2) ημέρες και συγκεκριμένα για την  Τετάρτη  29 και για την Πέμπτη 30  Ιανουαρίου 2020 στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης :

1) Δημοτικό Σχολείο Προφήτη - Εγνατίας

2) Νηπιαγωγείο  Προφήτη 

Η παρούσα απόφαση  να κοινοποιηθεί  άμεσα στους Διευθυντές  των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους  των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο  για θέματα Παιδείας  και στον κατά τόπο  αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας