Εκτύπωση

Έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σταυρού

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 17121/31.07.2019

Απόφαση αριθμ. 262/2019

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Έχοντας υπόψη:

1) Τη διάταξη του άρθρου 30 § 1 Ν. 4497/2017

2) Το με αρ. πρωτ. 476602 (4700)/31.7.2019 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών, Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3) Το με αρ. πρωτ. 2786/25.7.2019 έγγραφο του Σωματείου Μικροπωλητών & Παραγωγών Λαϊκών Αγορών εκτός πόλεως «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σταυρού, επειδή η συγκεκριμένη ημέρα Πέμπτη, 15.8.2019, συμπίπτει με ημέρα αργίας (Δεκαπενταύγουστος), για την Τετάρτη, 14.8.2019 και παράσχει τη σύμφωνη προς τούτο γνώμη στην οικεία Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ..

Σταυρός, 31/7/2019

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ