Εκτύπωση

ΑΠΟΦ.ΑΡ. 383/2018 :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 82/2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 31-10-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 20286

Απόφαση αριθμ. 383/2018

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 82/2017 προγενέστερης απόφασης Δημάρχου που αφορά ορισμό εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων  και ορισμός έτερου δημοτικού συμβούλου με ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων».

Απόφαση αριθμ. 383/2018

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006
5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με τις τροποποιήσεις επ’ αυτού όπως δημοσιεύτηκε τελευταία στο ΦΕΚ 3348/τ.Β΄/22-09-2017.
6) Την αριθμ. 82/2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και την αριθμ. 375/2017 συμπληρωματική αυτής.
7) Την ανάγκη καθορισμού έτερου δημοτικού συμβούλου με νέες αρμοδιότητες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 82/2017 προγενέστερη απόφαση με την οποία ορίστηκαν πέντε (5)  δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαγερά Παναγιώτη ως νέο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.

6. Την ευθύνη συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων.

8. Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών, των πάρκων και  χώρων πρασίνου .

9. Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

10. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.

11. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.

12. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

13. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.

14. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας

15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

17. Την παραλαβή δικογράφων.

Κατά τα άλλα  σε ότι αφορά τις  χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στους έτερους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους ισχύει η αριθμ. 82/2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.     

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ