Εκτύπωση

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1047/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 21/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 74 παρ. 1.
2. Την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Οικονομικών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Λιάμα Διαμαντή, όπως υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου Βόλβης, καθώς και να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ