Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1050/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 22/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α).

2. Το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 10 περιπτ. κ΄του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010.

4. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ εγκ. 48/οικ.7451/2010.

5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ εγκ. 45/οικ. 74300/2010.

6. Τους Ο.Ε.Υ. των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν ισχύουν έως την 31/12/2010 και συγκεκριμένα τον Ο.Ε.Υ. του πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζεται Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, ο Νεστορούδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου.

Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ