Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1278/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 28/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 58.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/07.
4. Την με αριθμ. 373/390/1975/ΦΕΚ 349 Β’1975 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.Δ. 410/95
6. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμο Βόλβης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης όλων των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου Βόλβης, η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Την ασφαλιστική κάλυψη του κάθε οχήματος.
2. Τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. κάθε οχήματος.
3. Την ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας σε κάθε όχημα και την ανάγκη έκδοσης αδειών κυκλοφορίας λόγω διαφόρων εκκρεμοτήτων
4. Την καταγραφή των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης καθώς και την ανάγκη προμήθειας απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται:
1. Στέφανος Τράϊκος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος.
2. Παράσχος Αγιάνογλου, ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου.
3. Τσίτσος Γεώργιος, ΔΕ Τεχνιτών.
4. Σαββόπουλος Χρήστος, ιδιώτης – Πραγματογνώμων - Επισκευαστής Οχημάτων.
5. Τζάτζος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγός, ως αναπληρωματικός.
Η επιτροπή οφείλει μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, να καταθέσει στο Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους την ανωτέρω έκθεση.
Σταυρός, 24/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ I. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ