Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 8/2/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2524/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 42/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2) Το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010
3) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ.74571/28-12-2010
4) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 45/οικ. 74300/28-12-2010
5) Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
6) Τους Ο.Ε.Υ. των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως την 31/12/2010
Αποφασίζουμε
Ορίζεται εκκαθαριστής μισθοδοσίας του Δήμου Βόλβης ο υπάλληλος κ. Χάϊτας Αβραάμ του Κων/νου (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ) με βαθμό Γ΄.
Οι αρμοδιότητες και το έργο της υπηρεσιακής μονάδας που ορίζεται με την παρούσα συμπίπτει με αυτές των αντίστοιχων ομοειδών που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του καταργηθέντος Δήμου στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος, έως την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλβης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης