•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συμβούλου δημάρχου – δημοσιογράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 19/03/2021 
Αρ. Πρωτ. 3982

Ο Δήμαρχος Βόλβης  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου  163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως  αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018  και τροποποιήθηκε  από την παρ. 6  άρθρου 78  του Ν. 4604/2019  και από το άρθρο 18  του Ν. 4674/2020.

3.Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή  πληθυσμού (2011) της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθυσμός του Δήμου Βόλβης ήταν άνω των 20.000 κατοίκων και συγκεκριμένα ο Δήμος Βόλβης αριθμούσε 23.478 κατοίκους, (ΦΕΚ 698/τ.Β/20.3.2014)

4. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βόλβης οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και οι καλυμμένες  θέσεις από ειδικούς συμβούλους – συνεργάτες είναι  έξι (6) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 18  του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11.3.20)  υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ενός επιπλέον  ειδικού συνεργάτη  - συμβούλου  με την ιδιότητα  του δημοσιογράφου 

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα  δημοσιογραφικής κάλυψης.

6. Την υπ’ αριθμ. 3.995/19.3.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021.

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Την ανάγκη πλήρωσης της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου - Δημοσιογράφου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα δημοσιοποίησης των πρωτοβουλιών, των δράσεων και  ενεργειών του Δήμου, καθώς επίσης δημοσίων σχέσεων, τουριστικής ανάδειξης και διείσδυσης σε τουριστικές αγορές του εξωτερικού.
Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.
Β. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα  επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή να έχουν διετή τουλάχιστον  προϋπηρεσία  που αποδεικνύεται  από την καταβολή  των εισφορών  τους στον οικείο  ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την εγγραφή τους σε επαγγελματική δημοσιογραφική οργάνωση ή την κατοχή  διετούς τουλάχιστον εμπειρίας με καταβολή εισφορών.
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
5. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική τους εμπειρία.
6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου – δημοσιογράφου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, με ηλεκτρονική σάρωση στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέσα σε προθεσμία  τριών (3) εργάσιμων ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας,  ήτοι από 21/03/2021 έως και   25/03/2021.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα, στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΟΛΒΗΣ 

Διαμαντής Ι. Λιάμας


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT