•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 08/12/2020

Αριθμ. Πρωτ: 20708 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΥΡΟΣ

Τ.Κ. : 57014

Πληροφορίες: Καρακεχαγιά Παρασκευή

Τηλ : 2397027535

Fax: 2397061540

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

O ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α’/2-12-2016).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 • Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018).
 • Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02-2019).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-03-2020).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/25-4-2020).
 • Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών- εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4440/2016…»(ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017).
 • Την υπ΄ αριθ. 97/23-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π. για το έτος 2020».
 • Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15927/08-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα)».
 • Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο Δήμο Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 45689/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 • Την υπ’ αριθ. 77/31-08-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από ΚΑΠ χρονικής διάρκειας έως 8 μήνες».
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τη με αριθ. πρωτ. 19303/12.11.2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
 • Το από 25-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Βόλβης περί του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στο Σταυρό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης (Μήνες)

Αριθμός

ατόμων

101

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

(Για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

Σταυρός

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

8

1

102

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

(Για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

Σταυρός

 

ΤΕ Μηχανικών  Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

8

1

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ