Εκτύπωση

Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2020

sima

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 19/02/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 162  

ΣΧΕΤ.:  N.3463/2006 αρ.159 παρ.5, Ν.3852/2010 αρ.266 παρ.6& Ν.3861/2010 αρ.2&3.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών , παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2020 όπως ψηφίσθηκε με τις  υπ’ αρ. 44/2019 (ΑΔΑ : ΩΣ9ΤΟΚΕ6-ΥΝ0) και 1/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΖΖΟΚΕ6-ΘΝΑ ) αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου  του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης  που αναφέρονται αντίστοιχα στην έγκριση Προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020 , εγκρίθηκε με την αρίθμ 21/2020  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόλβης με ΑΔΑ : ΨΒ38Ω9Ω-ΣΘΛ και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4530/ 07-02-2020 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 

Κωδικοί  Αριθμοί

 Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

192.716,16

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

265.000,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0

31

Εισπράξεις από δάνεια

0

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

0

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

262.750,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

109.983,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

115.504,40

 

Σύνολο Πόρων :

945.953,56

     

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

399.518,79

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

100.594,05

63,64

Φόροι, Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

37.491,84

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

44.428,81

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

1.000,00

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

21.739,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

262.750,00

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

75.576,75

73

Έργα 

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

200,00

9111

Αποθεματικό

2.654,32

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

945.953,56

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.pdf)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.pdf392 kB