•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού, της Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Θεσσαλονίκη 23/12/2019
Αρ. Πρωτ. 55221

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 52175/05.12.19 «2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», (ΑΔΑ: ΩΙΡΣΟΡΕΠ-ΧΤ4)

2) Τις διατάξεις:
α. του Ν.4486/2017«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ», καθώς και του άρθρου 3 «Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.», παρ.2. (ΦΕΚ 115 Α ́)
β. του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» (ΦΕΚ 21 Α'), όπως ισχύει,
γ. του Ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ́), όπως ισχύει,
ε. του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α’), και του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α’), όπως ισχύουν,
στ. του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15, όπως ισχύουν

3)  Την με αρ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4780/21-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΨΟ465ΦΥΟ-ΦΟ6) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4)  Την υπ’αριθμ. πρωτ.35428/28.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΣΟΡΕΠ-ΗΔ2) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας».

5)  Τις αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. για τη συγκρότηση Διοικουσών Επιτροπών ΤοΠΦΥ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

6)  Τις αποφάσεις του Διοικητήτης 3ης Υ.ΠΕ περί αποδοχής παραίτησης των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών του 1ου, 2ου και 5ου ΤοΠΦΥ Θεσσαλονίκης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

7)  Την ανάγκη συγκρότησης των Διοικουσών Επιτροπών όλων των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της σχετ.-1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 15.01.2020.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT