Εκτύπωση

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ 27-6-2019

Αρ. Πρωτ.: 12453

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣ/οικ21137/ΦΝ466/15-03-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1511/Β’/ 02-05-2018) και της εγκυκλίου 6 με Α.Π. Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8.α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 115.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ. 5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την αριθ.579/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: Ψ42ΟΩ9Ω-Β7Ψ), στο δημοτικό κτίριο του Σταυρού την Δευτέρα 01-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος.

 

Ο  Προϊστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μιλτιάδης Δανιηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ.pdf1964 kB