Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Ασπροβάλτα 13/06/2018

Αριθμ. Πρωτ. 10279

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Βόλβης, σύμφωνα με την αριθμ. 315/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στη σύναψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση προμήθειας οχημάτων και εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, καλεί όλα τα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών με κάθε πρόσφορο τρόπο, μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00, στο Δημαρχείου Σταυρού, Τ.Κ. 57014, Σταυρός Θεσσαλονίκης, υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης.

Το ύψος του Δανείου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (697.860,00€).

Η προσφορά για τη σύναψη του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους:

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης και θα αποσταλεί με απόδειξη παραλαβής τουλάχιστον σε τρία (3) αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Διαμαντής Ι. Λιάμας